POLITYKA PRYWATNOŚCI
Platformy Edukacyjnej
Instytutu Edukacji Finansowej

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu https://edu.adamdybza.com.

Informacja formalna na początek: administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224.

Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://edu.adamdybza.com lub przed zarejestrowaniem Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej, powinieneś zapoznać się z treścią Polityki Prywatności Platformy Edukacyjnej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administrator – Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224;
 • Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym https://edu.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami, którym jest Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224;
 • Platforma Edukacyjna - serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, działający w sieci web pod adresem https://edu.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami, będący usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający Użytkownikowi dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy;
 • Sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie od Usługodawcy Towarów, Usług Warunkowych lub Usług Konsultacji, dostępny w sieci web pod adresami internetowymi https://sklep.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami i https://adamdybza.salescrm.pl oraz jego rozwinięciami;
 • Sprzedaż lub Zakup – to proces, podczas którego Kupujący w zamian za środki pieniężne nabywa Towary, Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji sprzedawane przez Usługodawcę w Sklepie;
 • Umowa Warunkowa - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Usługodawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika określonej Usługi Warunkowej. Treść Umowy Warunkowej wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Kupującego treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, cena za ich udostępnienie, tj. cena za Usługę Warunkową oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, tj. czas dostępu), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy Warunkowej), (iii) postanowienia Regulaminu Sklepu, Regulaminu Platformy Edukacyjnej oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 • Usługa Warunkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na mocy zawartej z Kupującym Umowy Warunkowej. Usługa ta jest tzw. usługą opartą na dostępie warunkowym zdefiniowaną w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1341, ze zm.), będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a jej nabycie przez Klienta w drodze Umowy Warunkowej warunkuje uzyskanie przez Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej dostępu (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy, możliwa do nabycia za pośrednictwem Sklepu;
 • Klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła w Sklepie Usługę Warunkową w drodze zawarcia Umowy Warunkowej, uzyskując możliwość w ramach Platformy Edukacyjnej dostępu (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów); w przypadku gdy Klient korzysta z Platformy Edukacyjnej za pomocą utworzonego dla niego Konta Użytkownika, jest równocześnie Użytkownikiem;
 • Kupujący - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu, w tym nabywająca Towary, Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji;
 • Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Platformy Edukacyjnej wyłącznie w trakcie trwania Umowy Warunkowej oraz Umowy EDU;
 • Użytkownik – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała w ramach Platformy Edukacyjnej dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy, na warunkach zgodnych z treścią Umowy Warunkowej (zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem) w tym postanowieniami Regulaminu Sklepu i Regulaminu Platformy Edukacyjnej; Użytkownikiem jest Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych gdy korzysta z Platformy Edukacyjnej za pomocą utworzonego dla niego Konta Użytkownika albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wskazana przez Klienta jako Użytkownik zakupionej przez Klienta Usługi Warunkowej;
 • Umowa EDU - stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem w skutek akceptacji Regulaminu Platformy Edukacyjnej przez Użytkownika lub Klienta, będący w istocie umową o świadczenie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na możliwości korzystania z Konta Użytkownika;
 • Usługa dostępu do Konta Użytkownika – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony Umowy EDU, polegająca na możliwości korzystania z Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej;
 • Regulamin Platformy Edukacyjnej – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego, udostępniany nieodpłatnie każdemu Kupującemu, Klientowi i Użytkownikowi, pod adresem internetowym https://adamdybza.com/regulamin-platformy, przed zawarciem przez niego Umowy EDU, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Platformy Edukacyjnej za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, Klient lub Użytkownik;
 • Polityka Prywatności Platformy Edukacyjnej - dokument opisujący politykę prywatności platformy edukacyjnej, dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci-platformy;
 1. Polityka Prywatności Platformy Edukacyjnej wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu https://edu.adamdybza.com.
 2. Polityka Prywatności Platformy Edukacyjnej dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z przeglądaniem serwisu https://edu.adamdybza.com oraz korzystaniem z jego funkcjonalności.
 3. Jeśli w Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej wykorzystywany jest któryś z poniższych zwrotów, to należy mu nadać znaczenie następujące:

Platforma Edukacyjna wymaga posiadania Konta Użytkownika do korzystania ze wszystkich funkcjonalności, za wyjątkiem “Nie pamiętasz hasła?” - czyli funkcjonalności umożliwiającej resetowanie hasła do Platformy Edukacyjnej.

4.

6.

5.

Aby założyć Konto Użytkownika na Platformie Edukacyjnej, należy zakupić Usługę Warunkową za pośrednictwem Sklepu lub zostać wskazanym przez Klienta Sklepu jako osoba uprawniona do korzystania z Usługi Warunkowej, którą on zakupił.

Korzystanie z Platformy Edukacyjnej jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Platformy Edukacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki Prywatności Platformy Edukacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności Platformy Edukacyjnej, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres odo@adamdybza.com.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail odo@adamdybza.com.

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w punkcie 6 Polityki Prywatności Platformy Edukacyjnej.

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Jeżeli sam nie podałeś nam swoich danych osobowych, to otrzymaliśmy je od kogoś, kto zakupił za pośrednictwem Sklepu dostęp do Usługi Warunkowej, a następnie wskazał Ciebie jako osobę, której mamy przypisać dostęp do tej Usługi Warunkowej. Dysponujemy komplementem informacji, na podstawie których - jeśli wniesiesz do nas indywidualne zapytanie - udzielimy Tobie szczegółowej informacji w tej sprawie.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. zawarcie i świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. świadczenie Usług Warunkowych udostępnianych na Platformie Edukacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prawnie uzasadnione interesy administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na które składają się:
 • wykonywanie Umowy Warunkowej zawartej z Tobą lub podmiotem, który sfinansował przyznany Ci dostęp do Usługi Warunkowej;
 • obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami;
 • realizacja marketingu usług własnych;
 • zapobieganie czynom zabronionym;
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy;
 • kontakt i obsługa korespondencji;
 • tworzenie grup odbiorców na Facebooku;
 • badanie poziomu zadowolenia z jakości usługi świadczonej drogą elektroniczną jak i poszczególnych Usług Warunkowych;
 • prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu korzystania z Platformy Edukacyjnej.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Możemy wskazać następujące okresy:

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane przetwarzane będą przez czas obowiązywania Umowy EDU i świadczenia na jej podstawie Usługi dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi Warunkowej;
 • Twoje dane przetwarzane będą przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem w sprawach związanych z działaniem Platformy Edukacyjnej;
 • Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami lub odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
 • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
 • Archiwum, obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum; dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
 • Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej Platformy Edukacyjnej. Chodzi w szczególności o następujące informacje:

8. Czym są „Informacje Anonimowe”?

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej;
 • przeglądane podstrony;
 • czas spędzony na Platformie Edukacyjnej;
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 • kliknięcia w poszczególne linki;
 • źródło, z którego przechodzisz na Platformę Edukacyjną;
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz;
 • Twoja płeć;
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są niniejszej Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na Platformie Edukacyjnej. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (np. tworzenie Niestandardowych Grup Odbiorców na Facebooku, ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

9. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze;
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe;
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy Edukacyjnej;
 • dostawca systemu do zarządzania projektami – na potrzeby realizowania projektów i zarządzania nimi;
 • dostawca systemu platformy edukacyjnej, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy Edukacyjnej;
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby kontaktu z nami w związku z realizacją umowy;
 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz;
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe;
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu;
 • oraz podmiot, który sfinansował przyznany Ci dostęp do Usługi Warunkowej (jeśli nie opłacałeś go samodzielnie).

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne np. w celu wykonania umowy czy zapewnienia prawidłowej pracy poszczególnych funkcjonalności Platformy Edukacyjnej. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych osobowych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Podmiotami, którym administrator ujawnia Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z ich narzędzi są:

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
 • Dropbox International Unlimited Company, One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2 Ireland;
 • Asana Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA;
 • Vahmine Inc, State of Delaware, 2035 Sunset lake Road, Suite B-2, City of New York, 19702, USA;
 • HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Oprócz tego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich w związku z wykorzystaniem cookies.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach Platformy Edukacyjnej czy też podpowiadać Ci towary lub usługi, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

11. Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

12. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Platforma Edukacyjna, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na Platformę Edukacyjną (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

13. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Z plików cookies i podobnych technologii korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Możesz autoryzować, odmówić lub wyłączyć pliki cookie oraz podobne technologie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyłączysz plik cookie już zainstalowany w przeglądarce internetowej, ten plik nie będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki internetowej do końca jego żywotności. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może sprawić, że część stron będzie niedostępna dla Ciebie lub będzie miało negatywny wpływ na wydajność i efektywność Platformy Edukacyjnej.

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki.

Instrukcje te są dostępne dla powszechnie używanych przeglądarek za pośrednictwem następujących linków:

14. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

 • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge, instrukcja dostępna jest tutaj.
 • Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, instrukcja dostępna jest tutaj.
 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari, instrukcja dostępna jest tutaj.
 • Jeśli korzystasz z Firefoksa, instrukcja dostępna jest tutaj.
 • Jeśli korzystasz z Chrome, instrukcja dostępna jest tutaj.

Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia odpowiedniej przeglądarki internetowej są zgodne z Twoimi preferencjami.

Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce internetowej, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

Zgodnie z przepisami polskiego prawa przyjmujemy, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies i podobnymi technologiami.

Przyjmujemy, że jeśli nie odmówiłeś lub nie wyłączyłeś plików cookie, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyrażasz tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez nas i strony trzecie wymienione w niniejszej Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej, z zastrzeżeniem ich polityki prywatności. Nie ograniczając powyższego, wyrażasz wyraźną zgodę na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez nas i strony trzecie wymienione w niniejszej Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej.

Godzisz się na wszystkie pliki cookies i podobne technologie stosowane przez nas i strony trzecie, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej np. opcja 1, opcja 2.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na Platformie Edukacyjnej oraz powodować trudności w korzystaniu z Platformy Edukacyjnej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

15. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies własne wykorzystywane są by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Platformy Edukacyjnej.

16. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Platforma Edukacyjna, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej Platformy Edukacyjnej. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej Platformy Edukacyjnej specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Platformy Edukacyjnej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Analytics - szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie Użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej Platformy Edukacyjnej.

Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzystamy z systemu mailingowego Encharge. Jedną z funkcji Encharge jest śledzenie zachowań na stronach internetowych osób, które znajdują się na listach mailingowych. W kodzie naszej Platformy Edukacyjnej osadzony jest kod śledzący Encharge, który gromadzi informacje na temat Twojego korzystania z naszej Platformy Edukacyjnej. Jeżeli zapisałeś się do newslettera, informacje zgromadzone przez kod śledzący będą dla nas dostępne w ramach Twojego profilu użytkownika w systemie Encharge. W przeciwnym wypadku zebrane informacje pozostają anonimowe. Kod śledzący Encharge wykorzystuje pliki cookies firmy Encharge Ltd, ul. Cherkovna 57, office 19, Sofia, 1505, Bulgaria.

Encharge – szczegóły

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych towarów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej Platformie Edukacyjnej, zaimplementowaliśmy w ramach Platformy Edukacyjnej Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Platformy Edukacyjnej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, które mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszej Platformie Edukacyjnej możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:

Korzystamy z narzędzia TruConversion, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą Platformę Edukacyjną pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. TruConversion LLC, 4330 Gaines Ranch Loop, Ste 120, Austin, Texas 78735, USA.

TruConversion rejestruje każdego odwiedzającego naszą Platformę Edukacyjną i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej Platformie Edukacyjnej, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach TruConversion to, w szczególności miejsca w które klikasz myszką podczas przeglądania treści na Platformie Edukacyjnej.

W celu korzystania z TruConversion, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej Platformy Edukacyjnej specjalny kod śledzący TruConversion. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy TruConversion LLC. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez TruConversion w ramach pseudonimowego profilu użytkownika.

Ani TruConversion ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez TruConversion Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez TruConversion informacji na temat Twojego korzystania z naszej Platformy Edukacyjnej oraz wykorzystywania plików cookies TruConversion tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach TruConversion, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności TruConversion.

TruConversion – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych towarów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej Platformy Edukacyjnej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszej Platformie Edukacyjnej. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszej Platformie Edukacyjnej.

Podkreślamy, że używając Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji Anonimowych.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Ads - szczegóły

 • wyświetlenie zawartości określonej strony;
 • testowanie Usług Warunkowych sprzedanych przez Usługodawcę;
 • zakończenie rejestracji do Usługi Warunkowej na Platformie Edukacyjnej;
 • wypełnienie określonego formularza.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

17. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej Platformie Edukacyjnej. Narzędzia te zostały wymienione i szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

18. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej Platformy Edukacyjnej?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak np. wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej Platformy Edukacyjnej. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

19. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki Prywatności Platformy Edukacyjnej przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

20. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Korzystanie z naszej Platformy Edukacyjnej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Platforma Edukacyjna. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy Edukacyjnej i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą Edukacyjną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

21. Czym są logi serwera?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres odo@adamdybza.com.

22. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Kontakt

Instytut Edukacji Finansowej sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000879198, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224

Korzystamy z plików cookies i podobnych rozwiązań umieszczanych w Twoim urządzeniu przez nas lub podmioty trzecie, jeżeli pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Poznaj szczegóły i możliwość zmiany ustawień w
polityce prywatności