Dzień dobry!

Niniejszy regulamin serwisu internetowego pn. „Platforma Edukacyjna” (dalej jako: „Regulamin Platformy Edukacyjnej”) określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę – tj. Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224 – w ramach serwisu internetowego pn. „Platforma Edukacyjna”, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://edu.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail edu@adamdybza.com.

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Instytutu Edukacji Finansowej

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z Platformy Edukacyjnej

Adam Dybza i zespół Instytutu Edukacji Finansowej

 1. Regulamin Platformy Edukacyjnej – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego, udostępniany nieodpłatnie każdemu Kupującemu, Klientowi i Użytkownikowi, pod adresem internetowym https://adamdybza.com/regulamin-platformy, przed zawarciem przez niego Umowy EDU, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Platformy Edukacyjnej za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, Klient lub Użytkownik;
 2. Platforma Edukacyjna - serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, działający w sieci web pod adresem https://edu.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami, będący usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający Użytkownikowi dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy;
 3. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym https://edu.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami, którym jest Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224;
 4. Umowa Warunkowa - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Usługodawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika określonej Usługi Warunkowej. Treść Umowy Warunkowej wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Kupującego treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, cena za ich udostępnienie, tj. cena za Usługę Warunkową oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, tj. czas dostępu), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy Warunkowej), (iii) postanowienia Regulaminu Sklepu, Regulaminu Platformy Edukacyjnej oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 5. Usługa Warunkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na mocy zawartej z Kupującym Umowy Warunkowej. Usługa ta jest tzw. usługą opartą na dostępie warunkowym zdefiniowaną w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1341, ze zm.), będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a jej nabycie przez Klienta w drodze Umowy Warunkowej warunkuje uzyskanie przez Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej dostępu (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy, możliwa do nabycia za pośrednictwem Sklepu;
 6. Klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła w Sklepie Usługę Warunkową w drodze zawarcia Umowy Warunkowej, uzyskując możliwość w ramach Platformy Edukacyjnej dostępu (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy; w przypadku gdy Klient korzysta z Platformy Edukacyjnej za pomocą utworzonego dla niego Konta Użytkownika, jest równocześnie Użytkownikiem;
 7. Kupujący - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu, w tym nabywająca Towary, Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji;
 8. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Platformy Edukacyjnej wyłącznie w trakcie trwania Umowy Warunkowej oraz Umowy EDU;
 9. Użytkownik – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała w ramach Platformy Edukacyjnej dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Usługodawcy, na warunkach zgodnych z treścią Umowy Warunkowej (zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem) w tym postanowieniami Regulaminu Sklepu i Regulaminu Platformy Edukacyjnej; Użytkownikiem jest Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych gdy korzysta z Platformy Edukacyjnej za pomocą utworzonego dla niego Konta Użytkownika albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wskazana przez Klienta jako Użytkownik zakupionej przez Klienta Usługi Warunkowej;
 10. Sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie od Usługodawcy Towarów, Usług Warunkowych lub Usług Konsultacji, dostępny w sieci web pod adresami https://sklep.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami i https://adamdybza.salescrm.pl oraz jego rozwinięciami;
 11. Umowa EDU - stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem w skutek akceptacji Regulaminu Platformy Edukacyjnej przez Użytkownika lub Klienta, będący w istocie umową o świadczenie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na możliwości korzystania z Konta Użytkownika;
 12. Usługa dostępu do Konta Użytkownika – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony Umowy EDU, polegająca na możliwości korzystania z Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej;
 13. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub PNPK – to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio z Usługodawcą, dla której treść umowy nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej – zgodnie z art. 385(5) kodeksu cywilnego;
 15. Regulamin Sklepu – regulamin Sklepu, dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/regulamin-sklepu;
 16. Polityka Prywatności Platformy Edukacyjnej - dokument opisujący politykę prywatności platformy edukacyjnej, dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci-platformy;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§ 1
DEFINICJE

§ 2
PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca umożliwia dostęp do Konta Użytkownika za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, oferując możliwość korzystania z niego Użytkownikom na warunkach określonych w Regulaminie Platformy Edukacyjnej, wyłącznie po jego akceptacji co skutkuje zawarciem Umowy EDU.
 2. Dostęp do Konta Użytkownika odbywa się na żądanie Użytkownika z dowolnego państwa świata.
 3. Skorzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie przez Użytkownika, który:

§ 3
FUNKCJONOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 1. Platforma Edukacyjna jest serwisem typu Software as a Service. Sposób jej działania nie wymaga specjalnej konfiguracji na urządzeniu Użytkownika.
 2. Platforma Edukacyjna stanowi zestaw funkcjonalności tworzących odrębną przestrzeń roboczą dla każdego Użytkownika, która umożliwia korzystanie z zakupionych w Sklepie Usług Warunkowych na podstawie zawartej Umowy Warunkowej.
 3. Dostęp do Platformy Edukacyjnej jest możliwy wyłącznie za pomocą Konta Użytkownika.
 4. Każde Konto Użytkownika posiada unikalny identyfikator odpowiadający adresowi e-mail (login) wykorzystywanemu przez Użytkownika. Do każdego Konta Użytkownika przypisane jest hasło będące unikalnym ciągiem znaków alfanumerycznych. Identyfikator i hasło są wykorzystywane w celu uwierzytelnienia Użytkownika i umożliwienia mu dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 5. Usługodawca nigdy nie prosi Użytkownika Platformy Edukacyjnej za pomocą żadnego kanału komunikacji o udostępnienie mu w żaden sposób hasła dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej. Hasło winno być unikalne i wykorzystywane wyłącznie w celu uwierzytelniania się za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 6. Usługodawca może – ze względów bezpieczeństwa – zmienić Użytkownikowi hasło do Konta Użytkownika lub wymusić na Użytkowniku zmianę hasła do Konta Użytkownika. O zmianie hasło lub konieczności zmiany hasła Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Platforma Edukacyjna została zbudowana z założeniem, iż każda osoba fizyczna posiada własne, indywidualne Konto Użytkownika, za którego pośrednictwem uzyskuje dostęp do określonych Usług Warunkowych zakupionych w Sklepie. Platforma Edukacyjna nie jest przeznaczona do wykorzystywania jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną.
 8. Korzystanie z jednego Konta Użytkownika Platformy Edukacyjnej przez więcej niż jedną osobę fizyczną stanowi podstawę do stosownej rekalkulacji opłat pobieranych przez Usługodawcę od Klienta lub Użytkownika – zgodnie z warunkami sprzedaży Usługi Warunkowej w Sklepie.
 9. Platforma Edukacyjna udostępnia Użytkownikowi możliwość wykorzystywania następujących funkcjonalności:

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

 1. Aby móc bez zakłóceń korzystać z Platformy Edukacyjnej i dostępnych na niej za pomocą Konta Użytkownika Usług Warunkowych, Użytkownik zobowiązany jest korzystać z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
 • możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 megabitów na sekundę;
 • standardowy system operacyjny;
 • możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;
 • zainstalowana i odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome;
 • zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader);
 • włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript;
 • standardowy pakiet oprogramowania biurowego (Microsoft Office, Libre Office, Open Office);
 • możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 4 MB;
 • procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;
 • pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;
 • wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.

a)

b)

c)

d)

 • Klientowi przysługuje prawo do niezaakceptowania Regulaminu Platformy Edukacyjnej. W takim przypadku jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres edu@adamdybza.com.
 • Klientowi w drodze zawartej Umowy Warunkowej przysługuje prawo do przekazania przypisanego do niego dostępu (możliwość oglądania) w ramach Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem) treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy, na rzecz innego wskazanego przez niego Użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, Klient jest zobowiązany napisać wiadomość e-mail na adres edu@adamdybza.com, posługując się adresem e-mail przypisanym do jego Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej i wskazać osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz której ma nastąpić przeniesienie dostępu (możliwość oglądania) w ramach Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem) treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy.
 • Przeniesienie przez Klienta dostępu (możliwość oglądania) w ramach Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem) treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy na rzecz wskazanej przez Klienta osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej utworzonego dla Klienta z chwilą nabycia Usługi Warunkowej w Sklepie, a następnie utworzeniem Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej dla wskazanej przez Klienta osoby fizycznej. Wskazana przez Klienta osoba fizyczna jako Użytkownik, z chwilą pierwszego uwierzytelnienia się na utworzonym dla niej Koncie Użytkownika, uzyska dostęp (możliwość oglądania) w ramach Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem) treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy.
 • Prawo do przekazania przypisanego do Klienta dostępu (możliwość oglądania) w ramach Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem) treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy innemu Użytkownikowi jest jednorazowe i możliwe do zrealizowania w ciągu 7 kolejnych dni od dnia zawarcia Umowy Warunkowej. Prawo to przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jednocześnie jest Klientem.
 • Umowa EDU jest realizowana nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.
 • Porozumiewanie się z Usługodawcą w związku z zawartą Umową EDU jest możliwe w drodze korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej edu@adamdybza.com, korespondencji pocztowej lub kontaktu osobistego.

7.

8.

9.

10.

 • Użytkownik może próbować korzystać z Platformy Edukacyjnej i dostępnych na niej za pomocą Konta Użytkownika Usług Warunkowych, korzystając z końcowych urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
 • Dla korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z treści cyfrowych na Platformie Edukacyjnej rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 20 megabitów na sekundę. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy Warunkowej zawartej z Usługodawcą i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 • Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową na Platformie Edukacyjnej może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne (w tym odtwarzanie) treści cyfrowych na Platformie Edukacyjnej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 • Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Platformy Edukacyjnej, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Platformy Edukacyjnej oraz korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową.
 • Dostęp oraz możliwość korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i której Usługodawca nie mógł zapobiec. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową w możliwie najkrótszym czasie.
 • Dostęp oraz możliwość korzystania z treści cyfrowych objętych objętych Umową Warunkową może być utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiedniej jakości świadczenia Usługi Warunkowej, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.
 • Usługodawca nie wdrożył dodatkowych technicznych środków ochrony treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) objętych Umową Warunkową chyba że z opisu oferty sprzedaży danej Usługi Warunkowej oferowanej przez Usługodawcę w Sklepie, wynika że zostały wdrożone dodatkowe techniczne środki ochrony treści cyfrowych. O tym jakie środki ochrony treści cyfrowych objętych zostały przez niego wdrożone, Usługodawca informuje w opisie oferty sprzedaży danej Usługi Warunkowej.

2.

3.

4.

 • jako Klient nabył w Sklepie Usługę Warunkową i podczas tego procesu zaakceptował Regulamin Platformy Edukacyjnej;
 • został wskazany przez Klienta jako Użytkownik, zostało dla niego utworzone Konto Użytkownika i zaakceptował Regulamin Platformy Edukacyjnej.

a)

b)

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi działanie Platformy Edukacyjnej w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na określoną Usługę Warunkową, w szczególności przy wykorzystaniu certyfikatu SSL oraz innych środków organizacyjnych i technicznych, które gwarantują należyty poziom bezpieczeństwa.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zasobów Platformy Edukacyjnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Zakazane jest wprowadzanie do Platformy Edukacyjnej przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z Platformy Edukacyjnej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Platformy Edukacyjnej.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi całodobowy dostęp do Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 6. W razie śmierci Użytkownika jego Konto Użytkownika zostanie zamknięte.

§ 6
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celach związanych z działaniem Platformy Edukacyjnej. Usługodawca daje możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego, udostępniając go Klientowi w chwili zawarcia Umowy Warunkowej, a Użytkownikowi w chwili utworzenia jego Konta Użytkownika, w drodze wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 5.
 2. Klient, udostępniając Usługodawcy dane osobowe Użytkowników, oświadcza, że posiada uprawnienia i podstawę prawną do przetwarzania za pomocą Platformy Edukacyjnej ujawnianych przez siebie danych w sposób zgodny z prawem, w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta i Użytkownika jest Usługodawca.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci-platformy.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Klienta i Użytkownika za jakiekolwiek skutki udostępnienia przez Użytkownika identyfikatora (loginu) lub hasła do Konta Użytkownika jakiemukolwiek innemu podmiotowi prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w sytuacji, w której do udostępnienia identyfikatora (loginu) lub hasła do Konta Użytkownika dojdzie na skutek działania złośliwego oprogramowania na końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym Klienta lub Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje Klienta lub Użytkownika, skutki tych decyzji ani za szkody spowodowane działaniem Klienta lub Użytkownika, jego pracowników lub doradców podejmowane na podstawie treści cyfrowych udostępnionych Użytkownikowi w ramach Usługi Warunkowej za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 3. Objęte Umową Warunkową treści cyfrowe udostępnione Użytkownikowi za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, prawnego lub podatkowego.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu działania Platformy Edukacyjnej jest ograniczona do strat poniesionych przez Klienta lub Użytkownika wynikających z błędnego działania Platformy Edukacyjnej bądź niewywiązania się z Umowy EDU w inny, zawiniony przez Usługodawcę sposób, a jej wysokość jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za tę Usługę Warunkową, której działanie było błędne lub nieprawidłowe. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści Klienta lub Użytkownika.

a)

 • takie postanowienia zostaną oderwane od Umowy EDU, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione;
 • nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy EDU. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do Umowy EDU) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

b)

 • Żadne z postanowień Umowy EDU nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania Umowy EDU czy też po jej podpisaniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.
 • Niniejszy Regulamin Platformy Edukacyjnej obowiązuje od dnia 25 października 2021 roku i ma zastosowanie do umów zawartych od 25 października 2021 roku.

9.

10.

 • Utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej następuje:
 • niezwłocznie, z chwilą nabycia Usługi Warunkowej w Sklepie;
 • po przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do utworzenia Konta Użytkownika odpowiadających ilości zakupionych Usług Warunkowych – tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail Użytkownika.

a)

b)

4.

 • Doręczenie treści Regulaminu Platformy Edukacyjnej następuje:
 • w przypadku zawierania Umowy EDU pomiędzy Usługodawcą a Klientem – w chwili zawarcia Umowy Warunkowej, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta;
 • w przypadku zawierania Umowy EDU pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem – w chwili utworzenia Konta Użytkownika, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail przypisany do tworzonego Konta Użytkownika, wraz z informacją o utworzeniu Konta Użytkownika.

a)

b)

5.

 • Akceptacja Regulaminu Platformy Edukacyjnej skutkuje zawarciem Umowy EDU:

a)

6.

 • pomiędzy Usługodawcą a Klientem w chwili zakupu Usługi Warunkowej w Sklepie;
 • pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili pierwszego uwierzytelnienia się na Koncie Użytkownika – zalogowanie się na Konto Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu Platformy Edukacyjnej.

b)

11.

12.

 • Użytkownik może spotkać się z szeregiem zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej. Należy do nich zaliczyć w szczególności możliwe do wystąpienia próby stosowania ataków typu phishing, Man-in-the-Middle czy choćby session hijacking. Usługodawca nigdy nie prosi Użytkownika Platformy Edukacyjnej za pomocą żadnego kanału komunikacji o udostępnienie mu w żaden sposób identyfikatora logowania lub hasła dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.

10.

f)

e)

g)

h)

i)

k)

j)

8.

6.

7.

5.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy Edukacyjnej, sposobu wykonania Umowy EDU i świadczenia Usługi dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: edu@adamdybza.com.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 1 roku od chwili wystąpienia zdarzenia, które ma być przedmiotem reklamacji. Użytkownik niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, które ma być przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko) albo Klienta (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu będącego osobą prawną lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej), adres korespondencyjny albo adres siedziby, adres poczty elektronicznej. Zgłoszenie powinno także w sposób zrozumiały i zwięzły opisywać przyczynę reklamacji oraz być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika albo adresu e-mail, którym posługiwał się Klient w chwili zakupu dostępu do Usługi Warunkowej będącej przedmiotem reklamacji.
 4. Usługodawca może wezwać wnoszącego reklamację do jej uzupełnienia, jeśli przesłane mu zgłoszenie okaże się niewystarczające i Usługodawca nie będzie w stanie odnieść się do wnoszonej reklamacji. Wnoszący reklamację w takim przypadku uzupełni ją w terminie 30 kolejnych dni, licząc od dnia, w którym zostanie wezwany do takiego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania przez Usługodawcę. Brak uzupełnienia reklamacji będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się przez zgłaszającego reklamację wszelkich roszczeń względem Usługodawcy a związanych z nieprawidłowo zgłoszoną reklamacją.
 5. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia (jeśli było ono konieczne).
 6. Informacja o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji zostanie dostarczona do wnoszącego reklamację za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika.

§ 9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca wskazuje, że wszelkie treści cyfrowe dostępne dla Użytkowników na Platformie Edukacyjnej w ramach Umowy Warunkowej w szczególności kursy online, pojedyncze pliki wideo lub nagrania webinarów oraz materiały dźwiękowe, tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład tych treści cyfrowych objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści cyfrowych lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie w jakiejkolwiek innej formie treści cyfrowych dostępnych dla Użytkowników w Platformie Edukacyjnej w szczególności kursów online, pojedynczych plików audio, wideo lub nagrań webinarów oraz materiałów dźwiękowych, tekstowych, graficznych i zdjęciowych wchodzących w skład tych treści cyfrowych, a także zabronione jest dalsze rozpowszechnianie tych treści cyfrowych oraz ich publiczne udostępnianie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 4. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści cyfrowych lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Jeżeli Klient lub Użytkownik zamierza wykorzystać treści cyfrowe lub materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane i udostępnione za pośrednictwem Konta Użytkownika, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Usługodawcy.
 6. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta lub Użytkownika w treści cyfrowe przez niego eksploatowane za pośrednictwem Konta Użytkownika do których dostęp uzyskał na podstawie zakupionych przez Klienta Usług Warunkowych, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu Sklepu lub Regulaminu Platformy Edukacyjnej, jest zabroniona.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jakiekolwiek informacje zamieszczane na Platformie Edukacyjnej nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, prawnego lub podatkowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje podjęte przez Klienta lub Użytkownika na podstawie informacji dostępnych za pomocą Konta Użytkownika, w tym na podstawie treści cyfrowych poszczególnych Usług Warunkowych – również tych dotyczących informacji prawnych, ubezpieczeniowych, finansowych lub podatkowych.
 2. Wszelkie spory wynikłe na podstawie Regulaminu Platformy Edukacyjnej, związane z jakąkolwiek kwestią poruszaną przez Regulamin Platformy Edukacyjnej bądź wynikającą ze stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Usługi Warunkowej ma charakter akcesoryjny w stosunku do Umowy Warunkowej, na podstawie której nastąpiła jej sprzedaż oraz do niniejszej Umowy EDU. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Warunkowej Usługodawca nie jest zobligowany do świadczenia Usługi dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej i może rozwiązać Umowę EDU, składając odpowiednie oświadczenie woli w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu Platformy Edukacyjnej Usługodawca jest uprawniony wezwać Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika do zaprzestania naruszania, wskazując 7-dniowy termin na jego zaprzestanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, nie przysługuje względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenie o charakterze odszkodowawczym.
 6. Umowa EDU nie może być przedmiotem cesji ani też nie może zostać zbyta na rzecz jakiejkolwiek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu Platformy Edukacyjnej. W takim przypadku poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika o nowym brzmieniu Regulaminu Platformy Edukacyjnej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Termin 30 dni na zmianę Regulaminu Platformy Edukacyjnej nie obowiązuje w przypadkach, w których zmiana Regulaminu Platformy Edukacyjnej jest wymuszona przez zmianę prawa i czas wejścia w życie przepisów ją wymuszających nie daje możliwości uzyskania takiego wyprzedzenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania Regulaminu Platformy Edukacyjnej w nowym brzmieniu – w tym wypadku powinien zgłosić sprzeciw w drodze wiadomości e-mail wysłanej do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej edu@adamdybza.com. Wniesienie sprzeciwu będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy EDU z dniem rozpoczęcia stosowania nowego Regulaminu Platformy Edukacyjnej.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy EDU zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:

a)

 • korzystania z wykupionej w Sklepie Usługi Warunkowej umożliwiającej dostęp do treści cyfrowej objętej Umową Warunkową;
 • zmiana danych personalnych oraz hasła.

b)

12.

11.

Kontakt

Instytut Edukacji Finansowej sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000879198, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224

Korzystamy z plików cookies i podobnych rozwiązań umieszczanych w Twoim urządzeniu przez nas lub podmioty trzecie, jeżeli pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Poznaj szczegóły i możliwość zmiany ustawień w
polityce prywatności