Dzień dobry!

Niniejszy regulamin sklepu internetowego pn. „Sklep” (dalej jako: „Regulamin Sklepu”) określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę – tj. Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224 – w ramach serwisu internetowego pn. „Sklep”, zlokalizowanego pod adresami internetowymi https://sklep.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami i https://adamdybza.salescrm.pl oraz jego rozwinięciami.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@adamdybza.com.

REGULAMIN SKLEPU
Instytutu Edukacji Finansowej

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Adam Dybza i zespół Instytutu Edukacji Finansowej

 1. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego, udostępniany nieodpłatnie każdemu Kupującemu, pod adresem internetowym https://adamdybza.com/regulamin-sklepu, przed zawarciem przez niego określonej umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Sklepu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący;
 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym https://sklep.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami, którym jest Instytut Edukacji Finansowej Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879198, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224;
 3. Sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie od Sprzedawcy Towarów, Usług Warunkowych lub Usług Konsultacji, dostępny w sieci web pod adresami internetowymi https://sklep.adamdybza.com oraz jego rozwinięciami i https://adamdybza.salescrm.pl oraz jego rozwinięciami;
 4. Kupujący - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu, w tym składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca Zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży PF, Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Kupującego, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie Sklepu oraz stosownie do przypadku zgodnie z postanowieniami zawartymi w innych dokumentach np. Regulaminie Platformy Edukacyjnej, każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 6. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Kupujący może złożyć Zamówienie i dokonać Zakupu;
 7. Sprzedaż lub Zakup – to proces, podczas którego Kupujący w zamian za środki pieniężne nabywa Towary, Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie;
 8. Klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupiła Usługę Warunkową w drodze zawarcia Umowy Warunkowej;
 9. Użytkownik – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała w ramach Platformy Edukacyjnej dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Sprzedawcy, na warunkach zgodnych z treścią Umowy Warunkowej (zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym) w tym postanowieniami Regulaminu Sklepu i Regulaminu Platformy Edukacyjnej; Użytkownikiem jest Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych gdy korzysta z Platformy Edukacyjnej za pomocą utworzonego dla niego Konta Użytkownika albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wskazana przez Klienta jako Użytkownik zakupionej przez Klienta Usługi Warunkowej;
 10. Towar – to produkt fizyczny lub produkt elektroniczny dostępny w Sklepie, który zostanie dostarczony do Kupującego po dokonaniu przez niego Zakupu i zawarciu Umowy Sprzedaży PF lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 11. Produkt elektroniczny - produkt dostępny w Sprzedaży w Sklepie wyłącznie w wersji elektronicznej, możliwy do nabycia w drodze zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Produktami elektronicznymi w Sklepie są e-booki lub audiobooki;
 12. Produkt fizyczny - produkt dostępny w Sprzedaży w Sklepie wyłącznie w wersji fizycznej, możliwy do nabycia w drodze zawarcia Umowy Sprzedaży PF. Produktami fizycznymi w Sklepie są książki;
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest dostarczenie Kupującemu przez Sprzedawcę określonego Produktu elektronicznego. Treść Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Kupującego Produkty Elektroniczne oraz cena za ich dostarczenie, tj. cena za treść cyfrową), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego (np. Chcę otrzymać zamawiane treści cyfrowe niezwłocznie po zawarciu umowy. Wiem, że w ten sposób utracę prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych), (iii) postanowienia Regulaminu Sklepu oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 15. Umowa Sprzedaży PF - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest dostarczenie Kupującemu przez Sprzedawcę określonego Produktu Fizycznego. Treść Umowy Sprzedaży PF wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Kupującego Produkty Fizyczne np. książki oraz cena za ich dostarczenie, tj. cena za Produkt Fizyczny), (ii) treść oświadczeń wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego, postanowienia Regulaminu Sklepu oraz – stosownie do przypadku – (iii) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 16. Umowa Warunkowa - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika określonej Usługi Warunkowej. Treść Umowy Warunkowej wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Kupującego treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, cena za ich udostępnienie, tj. cena za Usługę Warunkową oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania treści cyfrowe - kurs online lub nagranie webinaru, tj. czas dostępu), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy Warunkowej), (iii) postanowienia Regulaminu Sklepu, Regulaminu Platformy Edukacyjnej oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 17. Usługa Warunkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na mocy zawartej z Kupującym Umowy Warunkowej. Usługa ta jest tzw. usługą opartą na dostępie warunkowym zdefiniowaną w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1341, ze zm.), będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a jej nabycie przez Kupującego w drodze Umowy Warunkowej warunkuje uzyskanie przez Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej dostępu (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Sprzedawcy, możliwa do nabycia za pośrednictwem Sklepu;
 18. Umowa Konsultacyjna - umowa zawierana albo zawarta na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego określonej Usługi Konsultacji. Treść Umowy Konsultacyjnej wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrany przez Kupującego zakres merytoryczny konsultacji, cena za możliwość odbycia konsultacji ze Sprzedawcą lub podmiotem trzecim, tj. cena za Usługę Konsultacji oraz czas, przez który Kupujący ma możliwość odbycia ze Sprzedawcą lub podmiotem trzecim konsultacji, tj. czas konsultacji), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Kupującego podczas procesu zakupowego (np. zgoda na wykonanie Usługi Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Konsultacyjnej, skutkująca po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utratą prawa odstąpienia od Umowy Konsultacyjnej), (iii) postanowienia Regulaminu Sklepu oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;
 19. Usługa Konsultacji - usługa świadczona przez Sprzedawcę lub podmioty trzecie, będąca przedmiotem Umowy Konsultacyjnej zawartej między Sprzedawcą a Kupującym, a jej nabycie przez Kupującego w drodze Umowy Konsultacyjnej zapewnia Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą lub podmiotem trzecim za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie indywidualnej konsultacji przez czas wynikający z dokonanego przez Kupującego zakupu, możliwa do nabycia za pośrednictwem Sklepu;
 20. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 21. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 22. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio z usługodawcą, dla której treść umowy nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej – zgodnie z art. 385(5) kodeksu cywilnego;
 23. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu;
 24. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Platformy Edukacyjnej wyłącznie w trakcie trwania Umowy Warunkowej;
 25. Platforma Edukacyjna - serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy, działający w sieci web pod adresem https://edu.adamdybza.com, będący usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający Użytkownikowi dostęp (możliwość oglądania) za pomocą Konta Użytkownika do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) stanowiących własność Sprzedawcy;
 26. Regulamin Platformy Edukacyjnej – regulamin Platformy Edukacyjnej, dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/regulamin-platformy;
 27. Polityka Prywatności Platformy Edukacyjnej - dokument opisujący politykę prywatności platformy edukacyjnej, dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci-platformy/;
 28. Polityka Prywatności Sklepu - dokument opisujący politykę prywatności Sklepu dostępny w sieci web pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci/;
 29. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 30. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 31. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 32. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 33. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§ 1
Definicje

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży PF, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 2. Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy, Kupującego, Klienta i Użytkownika.
 3. Akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu Sklepu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy Sprzedaży PF, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej. Powyższej akceptacji Kupujący dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu zakupowego w Sklepie.
 4. Zawarcie Umowy Warunkowej jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.
 5. Możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży PF, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej może być ograniczona czasowo przez Sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych Usług Warunkowych może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.
 6. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

§ 3
Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży PF, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci/.
 4. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży PF, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Umowy Warunkowe lub Umowy Konsultacyjne, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@adamdybza.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący wyraża wolę zawarcia:
 • Umowy Sprzedaży PF poprzez dodanie do koszyka wybranych Produktów Fizycznych , określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu, wypełnienie Formularza zamówienia, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Sklepu;
 • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych poprzez dodanie do koszyka wybranych Produktów Elektronicznych, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności, zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu, wypełnienie Formularza zamówienia, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu oraz potwierdzającego chęć otrzymania zamawianych treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy, wiedząc że w ten sposób utraci się prawo do odstąpienia od umowy i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Sklepu;
 • Umowy Warunkowej poprzez dodanie do koszyka wybranych Usług Warunkowych warunkujących uzyskanie dostępu do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów), określenie ich ilości, czasu dostępu do Usługi Warunkowej, wybranie sposobu płatności, zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu, zapoznanie się się z treścią Regulaminu Platformy Edukacyjnej, wypełnienie Formularza zamówienia, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Platformy Edukacyjnej oraz prośby o niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkującą utratą prawa do odstąpienia od Umowy Warunkowej i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Sklepu;
 • Umowy Konsultacyjnej poprzez dodanie do koszyka jednej z dostępnych opcji Usług Konsultacji, określenie ich ilości lub liczby godzin konsultacji, wybranie sposobu płatności, zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu, wypełnienie Formularza zamówienia, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu oraz potwierdzającego zgodą na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skutkującą utratą prawa do odstąpienia od Umowy Konsultacyjnej i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Sklepu.

a)

b)

c)

d)

 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 • Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
 • Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT.

7.

8.

9.

10.

 • Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu Zakupu i jednocześnie powoduje przekierowanie do wybranego przez Kupującego serwisu obsługującego procedurę płatności online (serwis TPay.com lub Przelewy24) będącego jedną z możliwych metod uiszczenia ceny Zakupu.
 • Sprzedawca, po wciśnięciu przez Kupującego przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia Kupującego o wyrażeniu woli związania się Umową Sprzedaży PF lub Umową o dostarczenie treści cyfrowych lub Umową Warunkowej lub Umową Konsultacyjną, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść Regulaminu Sklepu zaakceptowanego przez Kupującego. W przypadku zakupu Usługi Warunkowej, do wiadomości e-mail dołączona jest również treść Regulaminu Platformy Edukacyjnej zaakceptowanego przez Kupującego.
 • Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny zakupu za pośrednictwem serwisów obsługujących procedurę płatności online:

2.

3.

4.

 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript;
 • standardowy system operacyjny;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail z możliwością odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 4 MB.

a)

b)

c)

d)

e)

 • TPay.com - którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980 zł;
 • Przelewy24.pl - którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000 zł.

a)

b)

 • Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu TPay.com lub Przelewy24 uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany, co skutkuje zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy określonego rodzaju:

5.

 • w przypadku zakupu Produktu Fizycznego - Umowa Sprzedaży PF o treści przyjętej w Regulaminie Sklepu;
 • w przypadku zakupu Produktu Elektronicznego - Umowa o dostarczenie treści cyfrowych o treści przyjętej w Regulaminie Sklepu;
 • w przypadku zakupu Usługi Warunkowej - Umowa Warunkowa o treści przyjętej w Regulaminie Sklepu;
 • w przypadku zakupu Usługi Konsultacji - Umowa Konsultacyjna o treści przyjętej w Regulaminie Sklepu.

a)

b)

c)

d)

 • Jeżeli zakup dotyczył Usługi Warunkowej w ramach której Kupujący uzyska dostęp warunkowy do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) dodatkowo skutkuje to zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych wynikającej z Regulaminu Platformy Edukacyjnej i założeniem Kupującemu Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 • Po uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu Produktu Elektronicznego lub Produktu Fizycznego lub Usługi Warunkowej lub Usługi Konsultacyjnej, Sprzedawca niezwłocznie, prześle na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 1:

6.

a)

 • w przypadku zakupu Produktu Elektronicznego

i.

 • wiadomość zawierającą instrukcję pobrania zakupionego Produktu Elektronicznego, chyba że inaczej zaznaczono w opisie oferty danego Produktu Elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu Elektronicznego);
 • potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz zapłaty ceny zakupu;
 • potwierdzenie otrzymania od Kupującego zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;

ii.

iii.

b)

 • w przypadku zakupu Produktu Fizycznego

i.

 • wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży PF oraz zapłaty ceny zakupu;

c)

 • w przypadku zakupu Usługi Warunkowej

i.

 • wiadomość zawierającą instrukcję uzyskania dostępu do zakupionej Usługi Warunkowej oraz login i hasło do utworzonego Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej, chyba że inaczej zaznaczono w opisie oferty danej Usługi Warunkowej [szczególnie w przypadku przedsprzedaży określonej (objętego Umową Warunkową) treści cyfrowej (kurs online)];
 • potwierdzenie zawarcia Umowy Warunkowe oraz zapłaty ceny zakupu;
 • potwierdzenie otrzymania od Kupującego zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Warunkowej;

ii.

iii.

d)

 • w przypadku zakupu Usługi Konsultacji

i.

 • wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy Konsultacyjnej oraz zapłaty ceny zakupu;
 • instrukcję rezerwacji terminu Usługi Konsultacji;
 • potwierdzenie otrzymania od Kupującego zgody na wykonanie usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Konsultacji.

ii.

iii.

 • Przesłanie Kupującemu wiadomości umożliwiającej pobranie zakupionego Produktu Elektronicznego następuje niezwłocznie (chyba że inaczej zaznaczono w opisie oferty danego Produktu Elektronicznego) po zawarciu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pod warunkiem, że w procesie zakupowym Kupujący zażądał natychmiastowego dostarczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Dostęp do treści cyfrowych objętych Umową Warunkową zostaje Użytkownikowi przyznany niezwłocznie (chyba że inaczej zaznaczono w opisie oferty danej Usługi Warunkowej np. w przypadku przedsprzedaży kursu online) po zawarciu przez Kupującego Umowy Warunkowej pod warunkiem, że w procesie zakupowym Kupujący zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Warunkowej.
 • Z chwilą wysyłki wiadomości o której mowa w ust. 6 powyżej, zawierającej instrukcję pobrania zakupionego Produktu Elektronicznego, treści cyfrowe objęte Zakupem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 • Z chwilą wysyłki wiadomości o której mowa w ust. 6 powyżej, zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionej Usługi Warunkowej oraz login i hasło do utworzonego Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej, treści cyfrowe objęte zakupem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 • Jeżeli przedmiotem Zakupu są jednocześnie Towary różnego rodzaju lub Usługi Warunkowe lub Usługi Konsultacji, zrealizowanie procesu zakupu prowadzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą kilku umów określonego rodzaju odpowiadających zrealizowanemu procesowi Zakupu.
 • W Formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 • Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 12 powyżej.
 • Dostępne do wyboru sposoby dostawy Produktów Fizycznych opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale Zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 • Wszelkie zobowiązania Kupującego który jest Konsumentem wynikające z zawartej umowy gasną w chwili uiszczenia ceny Zakupu – za wyjątkiem obowiązku pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, w przypadku odstąpienia od umowy (§ 10 Regulaminu Sklepu).

7.

8.

9.

11.

14.

12.

10.

15.

13.

§ 5
Produkty Fizyczne

 1. Realizacja zamówienia Towaru obejmującego Produkty Fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów Fizycznych zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy Zamówienia, na adres fizyczny podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 2. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 96 godzin, chyba że w opisie Produktu Fizycznego w Sklepie lub na innej stronie sprzedażowej Sklepu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji, składając Zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu Produktu Fizycznego w Sklepie lub na innej stronie sprzedażowej Sklepu.
 3. Jeżeli Kupujący zamówił Produkty Fizyczne ze wskazanym różnym czasem realizacji Zamówienia, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów Fizycznych wchodzących w skład Zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów Fizycznych.
 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 5. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 6
Produkty Elektroniczne

 1. Dostęp do Produktów Elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków wymaga od Kupującego posiadania końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
 • możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 10 megabitów na sekundę;
 • możliwość pobieranie plików udostępnianych w sieci web do własnej pamięci masowej;
 • pamięci masowej o pojemności co najmniej 20 MB;
 • możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 4 MB;
 • możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;
 • urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

i.

 • pdf (Portable Document File);
 • mobi;
 • e-pub (electronic publication).

ii.

iii.

 • Kupujący może próbować użytkować Produkty Elektroniczne objęte Umową o dostarczenie treści cyfrowe za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
 • Produkty Elektroniczne posiadają polską wersję językową.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje Kupującego, skutki tych decyzji ani za szkody spowodowane działaniem Kupującego, jego pracowników lub doradców podejmowane na podstawie Produktów Elektronicznych dostarczonych Kupującemu w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Produkty Elektroniczne dostarczone Kupującemu w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, prawnego lub podatkowego.

2.

3.

4.

5.

§ 7
Usługi Warunkowe

 1. Dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) udzielany jest Użytkownikowi przez Sprzedawcę na jeden rok (365 dni) od momentu Zakupu przez Klienta Usługi Warunkowej albo na czas nieoznaczony od momentu Zakupu przez Klienta Usługi Warunkowej, jeżeli w treści oferty sprzedaży danej Usługi Warunkowej na stronach Sklepu zawarto informacje, że Zakup tej Usługi Warunkowej umożliwia dostęp na czas nieoznaczony do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru). O tym na jaki okres udzielony jest dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru), decyduje treści oferty zakupionej przez Klienta Usługi Warunkowej.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji o której mowa w § 14 ust. 3 Regulaminu Sklepu na czas dostępu do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych.
 3. Jeżeli dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) udzielony jest Użytkownikowi przez Sprzedawcę na jeden rok (365 dni) od momentu Zakupu przez Klienta Usługi Warunkowej, Użytkownik po tym czasie utraci dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) i jednocześnie wygaśnie udzielona Kupującemu przez Sprzedawcę licencja o której mowa w § 14 ust. 3 Regulaminu Sklepu.
 4. Jeżeli dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych zgodnie z informacjami zawartymi w treści oferty tej Usługi Warunkowej lub na stronie Sklepu udzielany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł pobrać wszystkie materiały wideo wchodzące w skład określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) na dysk lub do pamięci swojego urządzenia. Użytkownik będzie w takim przypadku zobowiązany zapewnić sobie przyłącze do publicznej sieci telekomunikacyjnej, urządzenie oraz niezbędną ilość pamięci masowej do pobrania tak udostępnionych treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru). Z udostępnionych do pobrania lub pobranych treści cyfrowych Użytkownik może korzystać jedynie zgodnie z warunkami licencji udzielonej Kupującemu przez Sprzedawcę o której mowa w § 14 ust. 3 Regulaminu Sklepu.
 5. Na treść oferty dotyczącej zakupu Usługi Warunkowej umożliwiającej dostęp do określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) składają się wyłącznie informacje przedstawione na stronie produktowej tej Usługi Warunkowej, w Regulaminie Sklepu i Regulaminie Platformy Edukacyjnej.
 6. Dostęp do kolejnych części określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kursów online) może zostać podzielony na części i być umożliwiany Użytkownikom w odstępach czasowych.
 7. Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z Usługą Warunkową, takie jak możliwość dołączenia do grupy w serwisie społecznościowym Facebook.com lub Circle.so, czy też możliwość kontaktu z autorem lub autorami określonego (objętego Umową Warunkową) kursu online, określanymi niekiedy mianem mentora lub mentorów, są dostarczane przez Sprzedawcę w sposób dobrowolny, nie stanowią części oferty i nie należy ich łączyć z Usługą Warunkową.
 8. W przypadku zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, umożliwi on Użytkownikowi, w terminie nie krótszym niż 30 dni od ogłoszenia tego faktu przez Sprzedawcę, pobranie na dysk lub do pamięci swojego urządzenia, treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru) do których Użytkownik ma dostęp na czas nieoznaczony w ramach Usługi Warunkowej. Użytkownik będzie w takim przypadku zobowiązany zapewnić sobie przyłącze do publicznej sieci telekomunikacyjnej, urządzenie oraz niezbędną ilość pamięci masowej do pobrania tak udostępnionych określonych (objętych Umową Warunkową) treści cyfrowych (kurs online lub nagranie webinaru).
 9. W przypadku zakupu więcej niż jednej Usługi Warunkowej lub w przypadku przeniesienia Usługi Warunkowej na inną osobę fizyczną lub wskazania osoby fizycznej (Użytkownika), który taki dostęp ma uzyskać, Kupujący jest zobowiązany udostępnić mu Regulamin Platformy Edukacyjnej oraz Politykę Prywatności Platformy Edukacyjnej i zapewnić, iż wskazany przez niego Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności Platformy Edukacyjnej oraz Regulaminem Platformy Edukacyjnej który następnie zaakceptował. Odpowiedzialność za zapewnienie tego Kupujący ponosi względem Sprzedawcy na zasadzie ryzyka.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje Klienta lub Użytkownika, skutki tych decyzji ani za szkody spowodowane działaniem Klienta lub Użytkownika, jego pracowników lub doradców podejmowane na podstawie treści cyfrowych udostępnionych Użytkownikowi w ramach Usługi Warunkowej za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.
 11. Objęte Umową Warunkową treści cyfrowe udostępnione Użytkownikowi za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, prawnego lub podatkowego.
 12. Dostęp do treści cyfrowych objętych Umową Warunkową udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej, wymaga od Użytkownika korzystania z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne::

a)

 • możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 megabitów na sekundę;
 • standardowy system operacyjny;
 • możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;
 • zainstalowana i odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome;
 • zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader);
 • włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript;
 • standardowy pakiet oprogramowania biurowego (Microsoft Office, Libre Office, Open Office);
 • możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 4 MB;
 • procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;
 • pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;
 • wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

 • Użytkownik może próbować użytkować objęte Umową Warunkową treści cyfrowe za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
 • Dla korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z treści cyfrowych na Platformie Edukacyjnej rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 20 megabitów na sekundę. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy Warunkowej zawartej ze Sprzedawcą i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 • Treści cyfrowe posiadają polską wersję językową.
 • Sprzedawca nie wdrożył dodatkowych technicznych środków ochrony treści cyfrowych (kursy online lub nagrania webinarów) chyba że z opisu oferty sprzedaży danej Usługi Warunkowej oferowanej przez Sprzedawcę w Sklepie lub poprzez utworzoną dla niej stronę sprzedażową, wynika że zostały wdrożone dodatkowe techniczne środki ochrony treści cyfrowych. O tym jakie środki ochrony treści cyfrowych zostały przez niego wdrożone, Sprzedawca informuje w opisie oferty sprzedaży danej Usługi Warunkowej.
 • Dostęp oraz możliwość korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i której Sprzedawca nie mógł zapobiec. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z treści cyfrowych objętych Umową Warunkową w możliwie najkrótszym czasie.
 • Dostęp oraz możliwość korzystania z treści cyfrowych objętych objętych Umową Warunkową może być utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiedniej jakości świadczenia Usługi Warunkowej, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane..

13.

14.

15.

16.

17.

18.

§ 8
Platforma Edukacyjna

 1. Dostęp (możliwość oglądania) do treści cyfrowych objętych Umową Warunkową, jest możliwy wyłącznie poprzez Platformę Edukacyjną.
 2. Uzyskanie dostępu do Platformy Edukacyjnej jest możliwe wyłącznie przez:
 • Klienta, który podczas procesu zakupu oświadczył, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Platformy Edukacyjnej oraz zapoznał się z Polityką Prywatności Platformy Edukacyjnej - w takim przypadku dostęp jest przyznawany automatycznie;
 • Użytkownika wskazanego przez Kupującego, który zawarł w sposób opisany w § 4 Regulaminu Sklepu Umowę Warunkową i zakupił Usługę Warunkową świadczoną za pomocą Platformy Edukacyjnej, lecz zdecydował się przypisać ją do wskazanego przez siebie Użytkownika.

a)

b)

 • Konto Użytkownika Platformy Edukacyjnej jak i dostępne za jego pośrednictwem usługi:

3.

 • funkcjonują na podstawie niezależnej umowy - zgodnie z Regulaminem Platformy Edukacyjnej;
 • nie mogą być przedmiotem cesji lub zbycia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prawa.

a)

b)

 • Konto Użytkownika Platformy Edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z Regulaminem Platformy Edukacyjnej.
 • Klient i Użytkownik zobowiązani są korzystać z Platformy Edukacyjnej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem Sklepu, Regulaminem Platformy Edukacyjnej i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

4.

5.

a)

 • korzystać z Platformy Edukacyjnej w sposób niezakłócający korzystanie z niej przez pozostałych jej Użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy Edukacyjnej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie Edukacyjnej jakimkolwiek osobom trzecim;
 • nie kopiować w całości lub części materiałów wideo udostępnionych w Platformie Edukacyjnej, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
 • nie rozpowszechniać treści cyfrowych (kursów on-line lub nagrań webinarów) ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

b)

c)

d)

 • W razie korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Platformy Edukacyjnej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi lub Użytkownikowi dostępu do Platformy Edukacyjnej.
 • Klient i Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z Platformy Edukacyjnej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Sklepu i Regulaminem Platformy Edukacyjnej.
 • Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi całodobowy dostęp do Platformy Edukacyjnej za pomocą Konta Użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

6.

7.

8.

§ 9
Usługi Konsultacji

 1. Sprzedawca po zawarciu z Kupującym Umowy Konsultacyjnej o treści przyjętej w Regulaminie Sklepu, skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu ustalenia szczegółów Usługi Konsultacji, w szczególności terminu Usługi Konsultacji.
 2. Terminy Usługi Konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu Usługi Konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny Usługi Konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 21 dni od zawarcia Umowy Konsultacyjnej.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia Usługi Konsultacji, może powierzyć realizację Umowy Konsultacyjnej podmiotom trzecim.
 4. Umowa Konsultacyjna ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji Usługi Konsultacji, co oznacza, że Kupujący rezerwując nowy termin Usługi Konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy Konsultacyjnej.
 5. Do zawarcia i realizacji Umowy Konsultacyjnej, niezbędne jest korzystanie przez Kupującego z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:

a)

 • możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 megabitów na sekundę;
 • możliwość uruchomienia w przeglądarce internetowej urządzenia, serwisu internetowego wykorzystywanego przez Sprzedawcę do komunikacji on-line, podczas świadczenie Usługi Konsultacji;
 • standardowy system operacyjny;
 • możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;
 • zainstalowana i odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome;
 • zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader);
 • włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript;
 • włączona opcja udostępniania przez przeglądarkę internetową dźwięku i obrazu;
 • mikrofon i słuchawki umożliwiające prowadzenie rozmowy przez internet;
 • możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 8 MB;
 • a także w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji Umowy Konsultacyjnej, zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

 • Kupujący może próbować realizować Umowę Konsultacji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, programów lub aplikacji niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
 • Do zawarcia i realizacji Umowy Konsultacyjnej niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z Usługi Konsultacji rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 20 megabitów na sekundę. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Usługi Konsultacji, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy Konsultacyjnej zawartej ze Sprzedawcą i odrębnie obciążają Kupującego, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 • Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Kupujący, realizacja Umowy Konsultacyjnej może być ograniczona lub niemożliwa, a jakość obrazu i dźwięku podczasu konsultacji obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Kupującego (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na możliwość realizacji Usługi konsultacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Kupujący lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 • Sprzedawca korzysta do rezerwacji terminów Usługi Konsultacji oraz realizacji Umowy Konsultacyjnej z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania danych osobowych Kupującego. Dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na amerykańskich serwerach.
 • Usługi Konsultacji odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Kupującego i potwierdzonym przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca w celu realizacji Umowy Konsultacyjnej będzie porozumiewał się z Kupującym z którym zawarł Umowę Konsultacyjną drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 • Usługi Konsultacji prowadzone są w sposób wybrany przez Kupującego z którym Sprzedawca zawarł Umowę Konsultacyjną:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 • telefonicznie – Sprzedawca wykonuje połączenie na własny koszt do ww. Kupującego na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
 • online – za pośrednictwem aplikacji Zoom lub innej aplikacji dostępnej online – Sprzedawca przesyła ww. Kupującemu wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas Usługi Konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Kupującego.

a)

b)

 • Przed odbyciem Usługi Konsultacji może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o które Sprzedawca poprosi drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 • Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 21 dni od zawarcia Umowy Konsultacyjnej, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od Umowy Konsultacyjnej, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną Usługę Konsultacji.
 • Konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny konsultacji na więcej niż jedno spotkanie online ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.
 • Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Konsultacji w szczególności w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.

13.

14.

15.

16.

§ 10
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PNPK

 1. Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu i zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie Sklepu, w terminie:

a)

 • 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy - w przypadku Umowy Sprzedaży PF;
 • 14 dni od dnia zawarcia umowy - w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 • 14 dni od dnia zawarcia Umowy Konsultacyjnej;
 • 14 dni od dnia zawarcia Umowy Warunkowej lub w terminie 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej (objętej Umową Warunkową) treści cyfrowej w ramach przedsprzedaży.

b)

c)

d)

 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

2.

a)

 • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b)

 • Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów Elektronicznych jest doręczenie Kupującemu który dokonał Zakupu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania zakupionych Produktów Elektronicznych. Spełnienie świadczenia następuje w chwili przystąpienia do pobrania Produktów Elektronicznych dostarczonych Kupującemu przez Sprzedawcę ww. wiadomości e-mail. Z chwilą przystąpienia do pobrania Produktów Elektronicznych, Kupujący będący Konsumentem lub PNPK utraci prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 • Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Usług Warunkowych jest doręczenie Kupującemu który dokonał Zakupu wiadomości e-mail zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionej Usługi Warunkowej oraz login i hasło do utworzonego Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej. Spełnienie świadczenia następuje w chwili pierwszego uwierzytelnienia się na Koncie Użytkownika – zalogowanie się na Konto Użytkownika. Z chwilą pierwszego uwierzytelnienia się na Koncie Użytkownika, Kupujący który dokonał zakupu będący Konsumentem lub PNPK utraci prawo odstąpienia od Umowy Warunkowej.
 • Aby odstąpić od umowy, Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@adamdybza.com.
 • Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://adamdybza.com/formularz-odstapienia/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który dokonał Zakupu nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w przypadku, gdy sprzedany mu egzemplarz został na jego wyraźne życzenie zmodyfikowany w sposób służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności poprzez wpisanie dedykacji na prośbę Kupującego).
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub PNPK,, wszystkie otrzymane od Kupujący będącego Konsumentem lub PNPK, płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Towarów (jeżeli koszt pokrył Kupujący będący Konsumentem lub PNPK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący będący Konsumentem lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupujący będący Konsumentem lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary i Usługi Warunkowe wolne od wad, jak również wykonać Usługę Konsultacji w sposób należyty.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji posprzedażnej dla Towarów, Usług Warunkowych i Usług Konsultacji.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK, jeżeli sprzedany Towar lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy Usługa Warunkowa została wykonana w sposób nienależyty. W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 4. W przypadku sprzedaży Towaru, Usługi Warunkowej lub Usługi Konsultacji w obrocie między przedsiębiorcami strony (Sprzedawca i Kupujący są Przedsiębiorcami) wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy lub usługi, w szczególności ustalają, iż Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą (Kupujący nie jest PNPK lub konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży PF lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy Warunkowej lub Umowy Konsultacyjnej, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru, Usługi Warunkowej lub Usługi Konsultacji oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży PF i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego będącego przedsiębiorcą.
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, stwierdzi wadę Towaru, Usługi Warunkowej lub nienależyte wykonanie Usługi Konsultacji, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając do niego wiadomość, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Towaru.
 7. Treść wiadomości od Kupującego do Sprzedawcy o której mowa w ust. 6 powyżej, powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@adamdybza.com.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego który dokonał Zakupu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 10. Kupujący który dokonał Zakupu może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://adamdybza.com/formularz-reklamacyjny/, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 12
Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie Towary, Usługi Warunkowe i Usługi Konsultacji oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady lub rekomendacje w szczególności: doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe, porady prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, podatkowe, marketingowe, psychologiczno-terapeutyczne lub inne profesjonalne porady.
 2. Sprzedawca na żadnym etapie nie oświadcza, ani nie gwarantuje, że Towary, Usługi Warunkowe i Usługi Konsultacji oferowane w Sklepie, są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Sklepu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Kupujący, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.

§ 13
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)

 • zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b)

c)

d)

e)

f)

 • Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 • Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 • Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, dokonać Zakupu, założyć Konto Użytkownika w Platformie Edukacyjnej, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupującego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 • Sprzedawca daje Kupującemu możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego w toku składania Zamówienia udostępniając mu Politykę Prywatności Sklepu, a także dołącza ten obowiązek informacyjny do wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Sklepu.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://adamdybza.com/polityka-prywatnosci/.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§ 14
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach systemów należących do Sprzedawcy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie treści cyfrowych objętych Umową Warunkową, za które Klient uiścił wszystkie wymagane opłaty, przez Klienta lub Użytkownika wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za pośrednictwem Usług Warunkowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu, Regulaminem Platformy Edukacyjnej oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi treściami cyfrowymi lub funkcjami Usług Warunkowych. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. Klient lub Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać treści, chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźnej, pisemnej zgody w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
 4. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z treści cyfrowych, które zostały wskazane w Regulaminie Sklepu, ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.
 5. Jeżeli Klient lub Użytkownik zamierza wykorzystać treści cyfrowe dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Sprzedawcy.
 6. Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom prawa oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych treści cyfrowych do celów zarobkowych przez Klienta lub Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich, chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźnej, pisemnej zgody w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
 7. Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury Usługi Warunkowej i nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.
 8. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta lub Użytkownika w utwory przez niego eksploatowane do których dostęp uzyskał na podstawie Umowy Warunkowej, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu Sklepu lub Regulaminu Platformy Edukacyjnej, jest zabroniona.

§ 15
Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a)

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

b)

c)

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.

4.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 25 października 2021 roku i ma zastosowanie do umów zawartych od 25 października 2021 r.
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z niniejszą umową jak i dla wszelkich sporów mogących powstać na tle niniejszej umowy jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów lub PNPK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Kupujący w tym będący Konsument lub PNPK, dokonując zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie mu faktury VAT potwierdzającej Zakup, faktury korygującej lub duplikatu faktury wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie Sklepu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu Sklepu stosuje się Regulamin Sklepu obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu Sklepu nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub PNPK, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy (Regulamin Sklepu) zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:

a)

 • takie postanowienia zostaną oderwane od umowy, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione;
 • nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

b)

 • Żadne z postanowień umowy (Regulamin Sklepu) nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania umowy czy też po jej podpisaniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.

10.

Kontakt

Instytut Edukacji Finansowej sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000879198, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224

Korzystamy z plików cookies i podobnych rozwiązań umieszczanych w Twoim urządzeniu przez nas lub podmioty trzecie, jeżeli pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Poznaj szczegóły i możliwość zmiany ustawień w
polityce prywatności